UniKey 4.2RC4 - Windows 64 bitUniKey 4.2RC4 - Windows 64 bit

Tải bộ cài đặt Unikey 4.2RC4 x64. UniKey là bộ gõ tiếng việt miễn giúp ích trong soạn thảo văn bản, gõ chữ, chuyển đổi font, gõ tắt, viết hoa, kiểm tra lỗi chính tả.

- Kích thước: 0.67 MB