Phần mềm chuyển đổi số sang chữ vnToolsPhần mềm chuyển đổi số sang chữ vnTools

vnTools là một tiện ích freeware (thuộc dạng Excel Add-In), lập sẵn hàm chuyển đổi số sang chuỗi tiếng Việt, nhằm giúp bạn khi làm việc với Excel tránh lãng phí thời gian và các lỗi sai sót không nên có, trong khi gõ chuyển đổi số sang chuỗi.

- Kích thước: 0.54 MB